Logo PROBLEMS
OF MODERN
ECONOMICS
Start Page
News
Information About the Journal
Magazine Subscription
Advertising
Contacts
EURASIAN INTERNATIONAL SCIENTIFIC-ANALYTICAL EDITION Russian
Thematic profile of the Journal
The latest
Issue
Announcement
Issues List
Find
Editorial Council
Editorial Board
Magazine Representatives
Article Submission Guidelines
PROBLEMS OF MODERN ECONOMICS, N 3 (31), 2009
ECONOMIC PROBLEMS OF REGIONS AND BRANCH COMPLEXES
Levchuk E.
Assistant professor, Department of Economics Belostok University (Poland), PhD (Economics)

Problems of development of borderline and trans-border regions of Poland
The article discusses various approaches to classification of regions, processes of interaction and development of regions situated in the borderline zone, various models and forms of interaction of European regions, as well as economic, political, historical and social preconditions of this cooperation
Key words: Poland, trans-border region, borderline regionЛитература
1. Roczniki Statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. — 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
2. Gałązka, A. Zmiany społeczno-gospodarcze i infrastrukturalne na obszarach przygranicznych w warunkach otwierających się granic / A. Gałązka, A. Mync // Rola granicy i współpracy transgranicznej w rozwoju regionalnym i lokalnym. — Warszawa: Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Uniwersytet Warszawski, 1999.
3. Gilowska, Z. Kontrakt dla ściany wschodniej / Z. Gilowska, G. Gorzelak, J. Jałowiecki. — Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Munucipium, 1999.
4. Kosiedowski, W. Teoretyczne problemy rozwoju regionalnego / W. Kosiedowski // Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym: problemy teorii i praktyki. — Toruń: Dom Organizatora, 2001.
5. Kupiec, L. Rozwój społeczno-gospodarczy / L. Kupiec. — Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego Filia w Białymstoku, 1995.
6. Malendowski, W. Euroregiony — polski krok do integracji / W. Malendowski, M. Ratajczak. — Wrocław: Wydawnictwo «Alta 2», 2000.
7. Palmowski, T. Rola regionów transgranicznych w procesie integracji Europy Bałtyckiej / T. Palmowski. — Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2000.
8. Poskrobko, B. Strategia zagospodarowania turystycznego województwa podlaskiego / B. Poskrobko. — Gospodarka — przestrzeń — środowisko. — Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, 2001.
9. Puślecki, Z.W. Współpraca transgraniczna Polski z Niemcami jako przykład procesu integracji gospodarczej / Z.W. Puślecki // Zróżnicowanie regionalne gospodarki żywnościowej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską. — Poznań: Wydawnictwo AR w Poznaniu, 2002.
10. Sucha, J. Bałtycki kontekst strategii współpracy transgranicznej województwa warmińsko-mazurskiego / J. Sucha, W. Żebrowski // Gospodarka — przestrzeń — środowisko. — Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, 2001.
11. Wilkin, J. Globalizm i lokalizm we współczesnym rozwoju gospodarczym / J. Wilkin // Rozwój gospodarczy i zmiany strukturalne w ujęciu regionalnym. — Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 1997.
12. Kozak, M. Słownik rozwoju regionalnego / M. Kozak, A Pyszkowski, R. Szewczyk. — Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Regionalnego, 1998.
13. Walter Leal Filio. The environment as a factor of competitiveness and co-operation In the New EU cross-border regions / Walter Leal Filio // Enlarged European Union its eastern neigbours. Intil cooperation experience. — Warsaw: Warsaw School of Economics, 2005. — s. 63–78.
14. Berg, E. Negotiating Borders of Multiple Meanings / E. Berg. — Tartu: Peipsi Centre for Transbounddary Cooperation, 2001.
15. Bort, E. European Borders in Transition: The Internal and External Frontiers of the European Union / E. Bort. — Vancouver-Toronto: UBC Press, 2005.
16. Jessop, B. Regional Economics Blocs, Cross-Border Cooperation and Local Economics Strategies In post-socializm: Regional Policies and Regional Govermance / B. Jessop. — Cracow: Cracow Academy of Economics, 1995.
17. Perkman, M. Globalisation, Regionalisation and Cross-border Regions / Perkman M. — New York: Palgrave Macmillan, 2002.
18. Scott, J. Border Regions in Functional Transition / J. Scott, A. Sweedler, P. Ganster, W. Eberwein. — Berlin, 1996. — Regio series of IRS.— № 9.
19. Stumm, T. Transeuropean Co-operation between territorial authorities. New challenges and future steps necessary to improve co-operation / T. Stumm, Gabbe J. — Gronau: AEBR, 2001.
20. Ładysz, J. Euroregiony pomostem integracji i współpracy Białorusi z Unią Europejską / J. Ładysz // Euroregiony wschodniego pogranicza — założenia i osiągnięcia. — Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, 2002.

Article in russian

Back to the issue content

Copyright © Problems of Modern Economics 2002 - 2020