Logo PROBLEMS
OF MODERN
ECONOMICS
Start Page
News
Information About the Journal
Magazine Subscription
Advertising
Contacts
EURASIAN INTERNATIONAL SCIENTIFIC-ANALYTICAL EDITION Russian
Thematic profile of the Journal
The latest
Issue
Announcement
Issues List
Find
Editorial Council
Editorial Board
Magazine Representatives
Article Submission Guidelines
PROBLEMS OF MODERN ECONOMICS, N 4 (32), 2009
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
Levchuk E.
Assistant professor, Department of Economics Belostok University (Poland), PhD (Economics)

Borderline trade as a factor of development of contemporary Europe (Poland, Belostok)
The article discusses issues of development of borderline cooperation, shows the role of intergovernmental regional units in socio-economic development of borderline territories, and discusses main specificities of borderline cooperation and trade, as well as factors of their effectiveness. The author offers a scheme of analysis and evaluation in respect to mechanisms of regulation and development of borderline trade, particularly those connected with Poland’s joining the European Union
Key words: trans-border cooperation, European region, interregional ties, sustainable development, regional politics, socio-economic development, borderline trade, economic integrationЛитература
1. Шинкаренко А. Международное региональное сотрудничество как фактор развития приграничных районов // Внешняя торговля. – 1994. – № 11. – С. 10–13.
2. Экономика региона: учеб. пособие / В.И. Борисевич и др.; под ред. В.И. Борисевича. — Минск: БГЭУ, 2002. — 432 с.
3. Соколов Э.Г. Внешнеэкономичекие связи региона. — Брест: Изд-во Академия, 2005. — 180 с.
4. Региональное развитие: опыт России и Европейского Союза / Рук. авт. колл. и отв. ред. А.Г. Гранберг. — М.: ЗАО «Изд-во «Экономика», 2000. — 435 с.
5. Dobroczyński, M. Stosunki ze Wschodem a obszar północno-wschodni / M. Dobroczyński // Współpraca transgraniczna Polski z krajami Bałtyckimi, Białorusią i Rosją — Obwód Kaliningradzki w warunkach integracji z Unią Europejską. — Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2003.
6. Gałązka, A. Zmiany społeczno-gospodarcze i infrastrukturalne na obszarach przygranicznych w warunkach otwierających się granic / A. Gałązka, A. Mync // Rola granicy i współpracy transgranicznej w rozwoju regionalnym i lokalnym. — Warszawa: Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Uniwersytet Warszawski, 1999.
7. Gorzelak, E. Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych w ujęciu przestrzennym przed i po zjednoczeniu Polski z Unią Europejską // Dostosowanie polskiego rynku rolnego do wymogów Unii Europejskiej. — Warszawa: Wydawnictwo SGH, IERiGŻ, ARR, 2003.
8. Kołodziejski, J. Scenariusze rozwoju regionalnego Polski północno-wschodniej i północno-zachodniej w świetle uwarunkowań rozwoju kraju // Problemy rozwoju regionalnego Polski północno-wschodniej i północno-zachodniej. — Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 1999.
9. Mochnaczewski, P. Cele i zadania współpracy transgranicznej i międzyregionalnej ze szczególnym uwzględnieniem wschodnich sąsiadów Polski // Regiony, euroregiony, rozwój regionalny. — Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1994.
10. Molle,W. Ekonomika integracji europejskiej (teoria, praktyka, polityka) / W. Molle; Fundacja Gospodarcza. –– Wyd. III. –– Gdansk, 2000.

Article in russian

Back to the issue content

Copyright © Problems of Modern Economics 2002 - 2021